كل عناوين نوشته هاي مينا کريمي

مينا کريمي
[ شناسنامه ]
توليد چراغ راهنمايي هوشمند براي تشخيص حرکات عابران پياده ...... سه شنبه 99/11/7
آشنايي با انواع چراغ راهنمايي و بررسي زمان بندي آن ها ...... دوشنبه 99/11/6
ساخت سرعتگير با قابليت توليد انرژي و افزايش ايمني سطح جادهها ...... شنبه 99/11/4
قيمت انواع سرعت گير ...... پنج شنبه 99/11/2
سرعت گير (Bump) و سرعت کاه (Hump) ...... سه شنبه 99/10/30
  ==>   ليست آرشيو شده ها